Obchodní podmínky

Portál Posilani-baliku.cz provozuje společnost:

Igneus s.r.o. 
Novostrašnická 46, 
10000 Praha 10,
IČ 24737623, 
DIČ CZ24737623 (dále jen provozovatel).

Společnost Igneus, s.r.o. je registrována jako zpracovatel osobních údajů pod č: 00038088.
Provozovatel zprostředkovává přepravní služby ve vztahu ke svým partnerům, dopravcům. Zákazník je povinen řídit se přepravními podmínkami jednotlivých dopravců. Přesné znění přepravních podmínek jednotlivých přepravců je součástí těchto obchodních podmínek.

Cena

Za zvolenou službu je zákazník povinen provozaveteli zaplatit částku odpovídající nabídkové ceně
při elektronické objednávce nebo kalkulaci. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena za službu je konečná v případě splnění váhových a rozměrových parametrů zásilky dle zvoleného produktu. V případě překročení parametrů objednaného produktu zejména váhy nebo rozměru zásilky bude doúčtována rozdílová částka na vrub zákazníka.  Na tuto rozdílovou částu bude vystavena faktura.

Dobírka

Provozovatel může pro zákazníka na objednaném produktu vybrat dobírku.  Vybraná dobírka bude poukázána na účet zákazníka do 4 pracovních dnů od připsání částky přepravcem na účet provozovatele.

Řešení sporů
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zakaznicky-servis.eu Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.“

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Pro případnou reklamaci zboží je nutné zadat reklamaci na http://www.zadejreklamaci.cz Po vyplnění formuláře Vás bude kontaktovat reklamační oddělení a bude Vás informovat o dalším postupu.

Balení

„Musí zabalit dle VOP přepravce jinak neneseme zodpovednost za poškození balíku“

Pro produkt Vyzvedni a pošli 0-5 kg a Vyzvedni a pošli 5-40 kg je partnerem přepravy společnost
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 58601 Jihlava, IČ 26087961,
DIČ CZ26087961. Přepravní podmínky ke stažení zde. Aktuální znění přepravních podmínek najdete vždy na www.gls-czech.cz

Přepravní podmínky partnera:

General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.

Průmyslová 5619/1
CZ-58601 Jihlava

dále jen: GLS

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají o Zákon číslo 89/2012 Sb, Občanský zákoník, zejména o ustanovení § 2471 a následující uvedeného zákona a tvoří nedílnou součást Zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje obstarat přepravu zásilek a Příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Všeobecné obchodní podmínky upravují závazným způsobem vztahy vzniklé mezi GLS a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek.

Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na Smlouvy o přepravě uzavřené před účinností těchto všeobecných obchodních podmínek s tím, že

– takovéto smlouvy jsou uzavřeny dle ustanovení § 2471 a následujícího zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku;

– hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o zasílateli, rozumí se tím přepravce;

– hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o příkazci, rozumí se tím objednatel přepravy;

– hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o zasílatelské smlouvě, rozumí se tím přepravní smlouva.

1. Úvod, definice pojmů

GLS poskytuje integrované tuzemské a exportní zasílatelské služby a rovněž expresní přepravní služby pro podnikatelské subjekty, instituce a korporace; tito Příkazci obvykle působí jako právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a uzavírají se společností GLS rámcové Zasílatelské smlouvy ohledně využití těchto služeb a za tyto služby pravidelně platí poplatek, přičemž úhrada probíhá zpětně, na základě objemu poskytnutých služeb.

GLS má právo z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu odmítnout uzavření, nebo pozastavit plnění Zasílatelské smlouvy.

GLS zajišťuje přepravu pouze vyplacených zásilek, to znamená, že ve všech případech platí poplatek za služby Příkazce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují práva a povinnosti GLS a Příkazce tak, aby mohla společnost GLS zajišťovat přepravu zásilek na náležité kvalitativní úrovni.

GLS zajišťuje vždy doručení přímo od Příkazce k Příjemci a má k dispozici komunikační zařízení a organizační strukturu, které umožňují Příkazci získávat odpovědi na veškeré dotazy související s doručením zásilky buď telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetových stránek.

Přestože produkt GLS částečně zahrnuje zprostředkovanou službu (na základě služeb subdodavatele), technologie GLS zajišťuje možnost sledování zásilky v průběhu celého procesu.

Definice pojmů užívaných ve Všeobecných obchodních podmínkách:

Zasílatel – obchodní společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. IČ: 26087961, se sídlem Průmyslová 5619/1,586 01 Jihlava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 (dále jen GLS).

Příkazce – subjekt, který uzavřel s GLS Zasílatelskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou věcí. Během procesu zasílání zásilek bude GLS považovat za platné pouze instrukce, které obdrží od Příkazce

Odesílatel – subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.

Příjemce – subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má přijmout zásilku.

Zásilka – věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena adresním štítkem GLS.

Přepravní štítek – štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifikaci odesílatele, příjemce a adresy doručení zásilky a obsahuje čárový kód GLS.

Zasílatelská smlouva – smlouva uzavřená mezi GLS a Příkazcem písemnou, nebo jinou formou na základě ustanovení § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

IOD – Informace o doručení zásilky poskytnutá elektronicky nebo ústně

POD – písemné potvrzení o doručení zásilky

Rollkarte – soupiska používaná společností GLS vydaná podle čísel zásilek, na níž příjemce potvrdí přijetí zásilky.

Skener – Elektronické zařízení užívané k zaznamenávání údajů během přepravy zásilek

Členské země sítě GLS General Logistics Systems – členové systému GLS v konkrétním čase

2. Kancelář zákaznického servisu

GLS má ve svém hlavním sídle kancelář zákaznického servisu, která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 ana základě přepravních čísel zásilek poskytuje informace o jejich doručení (IOD), na žádost zasílá Příkazci potvrzení o doručení (POD) a vyřizuje jakékoliv reklamace týkající se doručování zásilek.

Telefon: +420 840 123 456
Fax: +420 567 771 199
Email: info@gls-czech.com

Informace týkající se stavu doručení zásilek lze rovněž vyhledat, počínaje následujícím pracovním dnem po jejich přijetí, pozadání přepravního čísla zásilky na webových stránkách www.gls-czech.com v menu „On-line služby“.

GLS provozuje rovněž samostatnou kancelář zákaznického servisu určenou příjemcům zásilek, která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin.
Příjemce, který zavolá na číslo +420 840 123 456, obdrží informace o své zásilce na základě referenčního čísla zásilky.

3. Řešení dotazů a reklamací

Příkazce nebo jeho zástupce může směrovat svůj dotaz s uvedením přepravního čísla zásilky zákaznickému servisu a může požadovat informace o zásilce specifikované dále v tomto dokumentu: informace o doručení (IOD), nebo potvrzení o doručení (POD). Informace o balících (IOD) jsou v případě zásilek přepravovaných během posledních 3 měsíců poskytnuty okamžitě a osvědčení o doručení (POD) je u zásilek přepravovaných během posledních 3 měsíců zasláno do 4 hodin.
Poté jsou informace o zásilce uchovávány tak, aby byly k dispozici minimálně po dobu dalšího jednoho roku, ale lhůta pro poskytnutí těchto informací se prodlužuje na 3 pracovní dny.

Veškeré reklamace ztrát nebo poškození zásilek, které obdrží zákaznický servis, postoupí k prošetření a vyřízení reklamačnímu oddělení společnosti GLS. Reklamace se podává písemnou formou.

V případě stížnosti obdrží zákaznický servis příslušnou stížnost, zajistí její prošetření a přijetí odpovídajících nápravných opatření a následně podá informaci stěžovateli.

Stížnosti lze předkládat na ústředí společnosti GLS a také je možné je zaznamenávat do knihy přání a stížností, která je vždy k dispozici na regionálním depu. Zákaznický servis kontroluje knihu přání a stížností zákazníků alespoň jednou týdně a prošetřuje veškeré stížnosti a připomínky, které řeší v souladu s obvyklým postupem a v obvyklém časovém rámci.

Zákaznický servis písemně odpovídá na všechny stížnosti a připomínky v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání stížnosti.

Stížnosti jsou registrovány a příčiny chyb, pokud se vyskytnou, jsou odstraněny v souladu s ustanoveními systému pro řízení kvality dle normy ISO 9001.

4. Účel a geografická platnost Všeobecných obchodních podmínek GLS

GLS provádí zasílatelské služby výhradně na základě platné a účinné Zasílatelské smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v obvyklé podobě – písemně, nebo po přijetí nabídky a v souladu s obsahem této nabídky, případně i ústně či konkludentně. Ve všech případech je však nezbytným předpokladem pro platnost smlouvy skutečnost, že Příkazce má požadovaný počet přepravních štítků, které mu společnost GLS vydala za účelem odeslání zásilek, nebo si klient tiskne přepravní štítky a zasilatelské informace sám v souladu s pravidly systému GLS a těchto štítků využívá při každém odesílání zásilek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny činnosti společnosti GLS zejména provádění úkolů integrované balíkové přepravy, vyzvedávání, nakládky, vykládky, manipulace a překládky zásilek, dočasného uskladnění zásilek v případě nesplnění doručení, jakož i provádění správy při přepravě exportních zásilek v rámci zemí náležících do sítě GLS General Logistics Systems.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro úkony související s přepravami, které jsou předmětem smluv uzavřených se společností General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., a neplatí tudíž pro importní přepravu zásilek v případě, kdy Příkazce uzavře smlouvu s partnerem společnosti GLS General Logistics Systems v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami zahraničního partnera.

Produkty a služby poskytované společností GLS:

– služba integrované přepravy balíků v tuzemsku s doručením následující den po vyzvednutí, poskytnutí informací o tranzitní době,

– integrovaná přeprava exportních balíků do členských států EU a dále do Turecka, Norska a Švýcarska ve spolupráci se sítí GLS General Logistics Systems,

– import balíků zaslaných do České republiky členy sítě GLS General Logistics Systems z výše uvedených zemí; proclení zásilek dle instrukcí příjemce, doručení balíků.

Business-Parcel:
Služba rychlého a efektivního doručení zásilky přímo k adresátovi (door-to-door). Na území České republiky doručujeme balíky vyzvednuté v jakémkoliv městě nebo vesnici v pracovní době (mezi 8.00 a 17.00) následující pracovní den po vyzvednutí. Druhý pokus o doručení je zdarma.

Express-Parcel:
Doručování urgentních zásilek v rámci požadovaného termínu, nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne po vyzvednutí. Tato služba je k dispozici pouze v určitých městech. Seznam těchto měst lze nalézt na webových stránkách GLS.
V případě zpoždění z důvodů zaviněných poskytovatelem služeb bude klientovi jako fixní náhrada poskytnut kredit ve výši dopravného a dvojnásobku příplatku účtovaného za příslušnou službu.

Business-Small Parcel a Express-Small Parcel:
Speciální manipulace s balíky s hmotností nižší než 2 kg: oddělené třídění, doprava ve zvláštních vacích GLS, jednoduchý postup pro určení zásilky s parametry „malý balík“ s využitím šablony GLS.

Tuzemské integrované zasílatelské služby: GLS zajistí vyzvednutí zásilky v souladu s požadavky odesílatele na místě uvedeném klientem a následné doručení, přičemž zásilka je pod nepřetržitým dohledem od chvíle vyzvednutí až do jejího doručení. Odesílatel může rovněž pohyb zásilky sledovat a informace o zásilce a potvrzení o doručení lze kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) znovu vyhledat. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit adresu a doručit zásilku na tuto novou adresu. Součástí služby je také druhý pokus o doručení, který následuje po prvním neúspěšném pokusu a – v případě změny adresy – buďto doručení zásilky na novou adresu, nebo dle instrukcí adresáta na původní adresu v jiném čase.

Euro Business-Parcel a Euro Business-Small Parcel:
Spolehlivá, rychlá a efektivní silniční přeprava zásilek od odesílatele přímo k adresátovi s výhodnými dodacími časy ve 37 zemích Evropy.

Přeprava exportních zásilek (mezinárodní integrované zasílatelské služby): zásilky jsou doručovány zahraničními smluvními partnery společnosti GLS General Logistics Systems. Po celou dobu tohoto procesu však GLS General Logistics Systemszajišťuje dohled nad zásilkou, a to od chvíle jejího vyzvednutí až po její doručení; poskytuje rovněž zákazníkovi možnost, aby si kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) mohl vyhledat informace o zásilkách a potvrzení o doručení. Pokud jde o exportní zásilky, je tranzitní doba, v závislosti na cílové destinaci, od 1 do 5 pracovních dnů. Tato tranzitní doba nezahrnuje proclení; je to doba od vyzvednutí až do chvíle, kdy zásilka dorazí do depa cílové destinace, kde proběhne proclení. Doba potřebná k celnímu odbavení zásilky se různí dle místních předpisů a související poplatky nese Příkazce nebo Příjemce. Pokud u exportního balíku příjemce nesplní své platební závazky související s proclením, vyúčtuje GLS tyto náklady Příkazci. V případě změny adresy se GLS General Logistics Systems zavazuje vyjasnit aktuální adresu a na tuto novou adresu zásilku doručit. V případě neúspěšného doručení zahrnuje tato služba také druhý pokus o doručení.

Global Business Parcel
Transparentní a bezpečný způsob přepravy zásilek do zemí mimo Evropskou unii. Následně po celním odbavení jsou zásilky letecky přepraveny svým příjemcům v rámci systému FedEx (IATA Air Cargo Agency).
Zákazy a omezení týkající se dovozu se mohou v různých zemích lišit. Odesílatel je zodpovědný za ověření skutečnosti, zda cílová země přijme zasílané zboží. Odesílatel je povinen ověřit, zda neexistuje nějaká překážka pro zaslání zboží leteckou přepravou.

Služby s přidanou hodnotou nabízené tuzemským klientům za speciální ceny:
(Pokud není uvedeno jinak, lze tyto služby objednat pouze prostřednictvím aplikace GLS Connect a GLS Connect Online)

Guaranteed 24-Service:
Garantované doručení následující pracovní den – U této služby se GLS zavazuje zajistit dourčení zásilky v rámci ČR následující pracovní den po vyzvednutí se zárukou vrácení peněz. Pokud není tato lhůta dodržena v důsledku pochybení na straně GLS, pak GLS poskytne vrácení dopravného plus dvojnásobek částky příplatku za tuto službu.

Pick&Return-Service:
Vyzvednutí a vrácení – GLS, dle instrukcí svého smluvního partnera, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej klientovi na jakoukoliv adresu v ČR. Službu je možno objednat i v kanceláři zákaznického servisu.

Pick&Ship-Service
Vyzvednutí a doručení – GLS, dle instrukcí svého smluvního partnera, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej na jakoukoliv konkrétní adresu v ČR. Službu je možno objednat i v kanceláři zákaznického servisu.

Cash-Service
Doručení na dobírku – Úhrada a bankovní převod hotovosti za doručení probíhá automaticky minimálně dvakrát týdně; příplatek za službu zahrnuje náklady na bankovní převod v dané zemi. Příplatek za službu je účtován i v případě neúspěšného pokusu o předání balíku. V případě exportní zásilky je nutné, aby měl Příkazce zřízen běžný účet v domácí měně v dané zemi (Euro na Slovensku a ve Slovinsku, HUF v Maďarsku, RON v Rumunsku), aby mohl službu využívat v těchto příslušných zemích. Službu lze po předchozím schválení ze strany GLS objednat i výstupem ze systému Příkazce nebo předáním dobírkového seznamu dle standardu GLS.

Exchange-Service
Výměna balíků – GLS vyzvedává výměnný balík při doručení balíků, pro něž byla služba objednána.

FlexDelivery-Service
Flexibilní doručení – služba nabízí 6 volitelných řešení pro flexibilní doručení a zároveň zajišťuje průběžné informování klienta prostřednictvím e-mailu. První zpráva obsahuje informaci o tom, že zásilka bude doručena následující pracovní den, kdo je odesílatelem a případnou částku za dobírku. Druhá zpráva odeslaná v den doručení obsahuje předpokládaný 3-hodinový časový interval doručení, telefonní číslo na kurýra a kontakt na zákaznický servis GLS. O druhém a třetím pokusu o doručení může adresát rozhodnout sám prostřednictvím internetu.

FlexDeliverySMS-Service
Flexibilní doručení – služba nabízí 6 volitelných řešení pro flexibilní doručení a zároveň zajišťuje průběžné informování klienta prostřednictvím e-mailu a SMS. První zpráva obsahuje informaci o tom, že zásilka bude doručena následující pracovní den, kdo je odesílatelem a případnou částku za dobírku. Druhá zpráva odeslaná v den doručení obsahuje předpokládaný 3-hodinový časový interval doručení, telefonní číslo na kurýra a kontakt na zákaznický servis GLS. O druhém a třetím pokusu o doručení může adresát rozhodnout sám prostřednictvím internetu.

AddresseeOnly-Service
Služba pro důvěrné zásilky – Při objednání této služby může odesílatel určit osobu, která bude balík přebírat. Doručení balíku probíhá na základě předložení fotografické identifikace příjemcem. Číslo identifikačního dokladu je uvedeno ve formuláři Rollkarte.

ScheduledDelivery-Service
Plánované doručení – Při objednání této služby může odesílatel určit 2-hodinový interval, během něhož požaduje, aby GLS balík doručila. Požadovaný interval doručení může být kdykoliv mezi 8.00 a 20.00 hodinou. Seznam PSČ s touto službou je k dispozici na webových stránkách GLS.

DayDefinite-Service
Doručení v konkrétní den – Při objednání této služby může odesílatel, v rámci pěti pracovních dnů od vyzvednutí zásilky, předem určit konkrétní pracovní den, kdy si přeje, aby GLS balík doručila.

LateCollection-Service
Vyzvedávání po pracovní době – Při objednání této služby se GLS zavazuje k pravidelnému vyzvedávání balíků také mimo pracovní dobu. Tuto službu je možné využít v případě předem určeného a odsouhlaseného objemu balíků.

DocumentReturn-Service
Dokumenty zpět – Řešení pro situace, kdy je třeba, aby příjemce potvrdil speciální přepravní dokumenty doprovázející balík a poté je zaslal zpět odesílateli. Na tuto službu se nevztahuje zodpovědnost za škodu dle Všeobecných obchodních podmínek GLS.

Standby-Service
Vyzvednutí příjemcem – Na základě předchozí dohody si příjemce může vyzvednout balík na depu. Kontaktní údaje jednotlivých dep jsou uvedeny na našich webových stránkách, příp. si je lze vyžádat v kanceláři zákaznického servisu GLS.

DeclaredValueInsurance-Service
Pojištění deklarované hodnoty, které je možné sjednat pro jednotlivé balíky. Tuto službu lze objednat vyplněním
požadavkového formuláře přes zákaznický servis, nebo on-line prostřednictvím aplikace GLS Connect nebo GLS Online (online pouze do výše 100.000 Kč).

AddOnInsurance-Service
U všech typů balíků si zákazník může za poplatek objednat paušální připojištění navíc k pojistnému krytí, které je poskytováno automaticky. Poplatek za pojištění je předmětem individuálni dohody.

SMS-Service
Oznámení prostřednictvím sms zprávy. Odesílatel oznámí příjemci den odeslání balíku a skutečnost, že balík bude doručen následující pracovní den. Textová zpráva je formulována odesílatelem a může obsahovat identifikační číslo balíku a částku, která bude splatná při doručení. Na konec textové zprávy je automaticky přidáváno telefonní číslo kanceláře zákaznického servisu GLS. Text zprávy nesmí být delší než 130 znaků. Službu lze po předchozím schválení ze strany GLS objednat i výstupem ze systému Příkazce.

PreAdvice-Service
V ranních hodinách zasílá GLS krátké textové zprávy, v nichž informuje příjemce o předpokládané době doručení. Textová zpráva obsahuje identifikační číslo balíku, předpokládanou dobu doručení (s přesností na 95%) vymezenou jako tříhodinový rámec a telefonní číslo zákaznického servisu pro příjemce. Službu lze po předchozím schválení ze strany GLS objednat i výstupem ze systému Příkazce.

ThinkGreen-Service
Služba CO2 neutrální přepravy. Objednáním této služby odesílatel přispívá na prověřené projekty výsadby zeleně, která kompenzuje emise CO2 vzniklé přepravou dané zásilky.

Notification-Service
Oznámení o nezastižení adresáta prostřednictvím zprávy na jeho emailovou adresu. Email odkazuje na on-line aplikaci na webu GLS, kde si adresát může zvolit varianty dalšího doručení. Na konec zprávy je automaticky přidáváno telefonní číslo kanceláře zákaznického servisu GLS. Službu lze po předchozím schválení ze strany GLS objednat i výstupem ze systému Příkazce.

5. Zásilky, štítky, způsob balení, uvedení adresy, zalepení zásilek

Pečlivé a dostatečné zabalení zboží zajistí, že odesílaná zásilka bude bez problémů způsobilá pro mechanickou manipulaci, nakládku a efektivní silniční přepravu, a zboží bude možno doručit na příslušnou adresu bez poškození.
GLS zodpovídá pouze za dostatečně zabalené zásilky opatřené řádným přepravním štítkem.

V systému GLS jsou zásilky zpracovávány průmyslovou technologií. Zásilka, kterou není možno zpracovat obvyklou technologií používanou v zasilatelství balíků, nemůže být převzata k přepravě.

Příkazce je při balení povinen dodržet níže uvedené podmínky:

– Odesílat lze pouze řádně zalepené uzavřené zásilky opatřené adresním štítkem.

– Není možno přepravit zásilky s dlouhými nebo ostrými výstupky.

– Prostor krabice musí být optimálně vyplněn; je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice; tak aby zboží bylo ochráněno před poškozením.

– Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis “křehké” či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží.

– Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem.

– Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být chráněny ochrannými vrstvami umístěnými nejen mezi nimi, ale i pod a nad každou z nich.

– Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením – obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu.

– Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou. Pokud je to možné, mělo by na ni být uvedeno firemní logo odesílatele.

– Krabice svázané dohromady jsou vyloučeny z přepravy. Svazek se může rozpadnout, a do cílové destinace dorazí pouze jednotka označená štítkem.

– Adresní štítek, průsvitný samolepicí obal obsahující přepravní list a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na největší stranu zásilky.

– V případě podávání více zásilek na jednu adresu, je třeba nalepit nálepky, označující zvláštní služby, na každou z těchto zásilek.

– V případě objednání služby Cash-Service (dobírka) je třeba ještě před zahájením přepravy (nejpozději do 20:00 v den převzetí zásilky) zadat způsobem stanoveným GLS celkovou částku, která má být vybrána, buď zasláním údajů elektronicky, nebo pomocí dokumentu pro službu Cash-Service. V případě, že služba Cash-Service (dobírka) nebude Příkazcem objednána výše uvedeným způsobem, nebude k ní přihlédnuto. Informaci o této službě je rovněž nutno uvést na zásilce samotné s využitím standardní samolepky GLS. Pokud je odesílán na jednu adresu větší počet zásilek než jedna, je třeba označení Cash-Service na každé jednotlivé zásilce. Na samolepce musí být vždy uvedena částka, která má být vybrána, a to v souladu s hodnotou každé jednotlivé části zásilky. V případě chybné nebo nejasné objednávky se GLS pokusí kontaktovat klienta a údaje vyjasnit.

– Nebezpečné zboží není možné odeslat ani v případě, kdy je jako nebezpečné zboží označeno.

GLS považuje za důležité předcházet škodám, a proto prostřednictvím zákaznického servisu nabízí svým klientům bezplatné rady, jak postupovat při balení.
Štítek s označením “Křehké”/“Fragile” či jiná podobná upozornění v žádném případě nezbavují odesílatele odpovědnosti za řádné zabalení zboží v souladu s jeho charakterem. Tento štítek zboží nechrání!

6. Příjem zásilek

Zásilky jsou vyzvedávány v provozovně Příkazce. Na základě samostatné smlouvy může Příkazce podat své zásilky opatřené balíkovými a adresními štítky také v třídícím centru GLS, nebo v regionálním depu. Příjem těchto zásilek je prováděn v předem dojednaných časech s plánovaným doručením následující pracovní den. V tomto případě je třeba, aby zásilky vyložil na pásový dopravník řidič Příkazce.
Při vyzvedávání zásilek řidič GLS nekontroluje, zda zásilka odpovídá požadavkům na přepravu, může však odmítnout zásilky, u nichž je zřejmé, že těmto požadavkům zjevně nevyhovují.
Zásilky pro přepravu přijímá buď příslušný řidič, nebo zaměstnanec depa oproti potvrzení (doklad o předání). Toto potvrzení slouží pouze jako doklad o počtu zásilek, které byly převzaty k přepravě. Položková registrace a vážení zásilek probíhá v souladu s ustanoveními smlouvy v depu GLS nebo v třídícím centru GLS.

Pro identifikaci odeslaných zásilek může Příkazce využít následujících dokumentů:

– Kopie zásilkového štítku,

– Miništítek s číslem zásilky (samolepící, 2 kopie této samolepky lze oddělit od zásilkového lístku),

– Pokud si Příkazce generuje zásilkové štítky sám v rámci vlastního systému, soubor počítačových dat, který je ve formátu odsouhlaseném GLS.

GLS se zavazuje provádět vyúčtování s Příkazcem na základě počtu odeslaných zásilek, v případě pochybností se může výjmečně uskutečnit také položková kontrola na základě evidence čísel zásilek vedené Příkazcem.
Na základě dohody může GLS rovněž poskytovat údaje o zásilkách prostřednictvím počítačového systému.

7. Doručení

Při doručení je pečlivě zabalená a čitelně adresovaná zásilka předána příjemci doručujícím řidičem. Není možné, aby příjemce řidiče nechal na adrese doručení zásilky čekat. Pokud by tato situace nastala, může být proces doručení přerušen.

Při předání zásilky příjemce podepíše stvrzenku (Rollkarte). Stvrzenku mohou podepsat i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně příjemce a osoby disponující plnou mocí.

Doručení potvrdí příjemce vlastním podpisem na formuláři vysteveném GLS. Řidič může požádat příjemce, aby ke svému podpisu uvedl také své jméno. To bude poté zaznamenáno do údajů uložených v přenosném skeneru. Tímto způsobem bude později možno jméno příjemce dohledat společně s ostatními informacemi o zásilce poskytovaných telefonicky nebo elektronicky.

Během doručování důvěrné zásilky v rámci služby ‘AddresseeOnly Service’ je příjemcem osoba, kterou určí odesílatel. Tato osoba musí prokázat svou totožnost prostřednictvím dokumentů, které stanovuje zákon. V tomto případě je kromě podpisu příjemce třeba uvést i číslo identifikačního průkazu nebo pasu, jímž se příjemce prokáže.

V případě služby CashService (pokud byla objednána) proběhne doručení pouze po zaplacení dobírkové částky a po podpisu dokladu o doručení. Před provedením těchto úkonů nesmí příjemce zásilku otevřít.

8. Hmotnostní a rozměrová omezení

Příkazce může odesílat zásilky o váze do 40kg na jednu zásilku (nebo do 50kg u exportních zásilek). Obvod zásilky (tj. 2x výška + 2x šířka + 1x délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.
V případě malého obchodního balíku (Business Small Parcel) je max. hmotnost zásilky 2 kg a max. šířka 40 cm.

V souladu s ustanoveními smlouvy zváží GLS každou zásilku automaticky na elektronických vahách při příchodu do regionálního depa nebo do třídícího centra. Navážená hmotnost je pak připojena k číslu zásilky a automaticky zaregistrována.
Údaje o zjištěné hmotnosti jsou základními údaji v procesu automatické fakturace.
V rámci systému GLS se neodesílají zásilky přesahující hmotnost 40kg (při exportu 50kg) nebo uvedené rozměrové limity.

GLS má právo přepravit jakoukoliv zásilku, která nemůže být z výše uvedených důvodů odeslána, prostřednictvím jiného dopravce, který takovéto zásilky přepravuje, a vyúčtovat takto vzniklé náklady Příkazci. Na tyto zásilky se nevztahujíVšeobecné obchodní podmínky GLS a udávaná doba doručení je v těchto případech neplatná.

9. Předměty vyloučené z rámce služeb GLS

Níže uvedené předměty společnost GLS nepřepravuje (zboží vyloučené z obstarání přepravy):

– zboží nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídající zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze.

– zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů,

– svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách,

– zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

– lidské a zvířecí ostatky,

– živá zvířata a rostliny,

– zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky,

– zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty,

– umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu,

– teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

– střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty,

– zásilky adresované na P.O. box příjemce,

– v případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani, alkoholické nápoje a tabákové výrobky

– komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží,

– zboží s hodnotou vyšší než 125.000 Kč, resp. ekvivalent 5.000 EUR u exportních balíků,

– Zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem, (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie.

V případě, že Příkazce nebo jím pověřená osoba předá GLS k obstarání přepravy zásilku vyloučenou z obstarání přepravy, a to bez výslovného písemného souhlasu GLS, nedojde k uzavření zasilatelské smlouvy a GLS nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním a doručením zásilky, která je vyloučena z obstarávání přepravy. V takovém případě je Příkazce povinen uhradit GLS veškeré náklady s tímto spojené a veškerou jemu vzniklou škodu. Tímto ustanovením není vyloučen postup podle ustanovení čl. 5.8 těchto Podmínek.

Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není GLS povina přijmout k obstarání přepravy. Přijetím Zásilky k obstarání přepravy se Zasílatel nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje předměty vyloučené z obstarání přepravy dle bodu 5.6 těchto Podmínek. V takovém případě je Zasílatel oprávněn po informování Příkazce na jeho náklady Zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se Zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik.

V případě zásilek do zahraničí, jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, zboží podléhající spotřební dani a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet.

10. Služby

GLS poskytuje služby jako zprostředkovatel přepravy a pro plnění zasilatelsko-přepravních úkolů přepravy zásilek využívá služeb jednotlivých dopravců, jejichž činnost v průběhu celého procesu monitoruje a garantuje kvalitu této činnosti. Činnosti zajišťované výše uvedenými dopravci se objevují ve faktuře jako zprostředkované služby, které vzhledem k povaze těchto služeb nejsou uváděny samostatně.

GLS přijímá k přepravě zásilky v uzavřeném a neporušeném obalu, aniž kontroluje jejich obsah. V tomto stavu také zajistí jejich dopravu k příjemcům, tj. v uzavřeném obalu a bez kontroly obsahu.

V případě jakéhokoliv viditelného poškození zásilky nebo obalu umožní GLS příjemci, aby ihned po doručení zkontroloval obsah zásilky. Výsledek této kontroly je doručujícím řidičem zaznamenán do Zápisu o škodě sepsaného společně s příjemcem. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.

Rozsah, charakteristika a podmínky služeb:

1. Součástí služeb je: přijetí zásilek předávaných v depu GLS, v třídícím centru, nebo na místě označeném Příkazcem, vyzvednutí a přeprava zásilek k příjemci pouze vyplaceným přepravným. GLS jedná především dle instrukcí Příkazce a zavazuje se k přepravě zásilek, přičemž náklady této přepravy nese Příkazce.

2. Předávání zásilek probíhá oproti podpisu příjemce nebo jiné osoby, která dle okolností může být považována za oprávněnou k převzetí zásilek. K těmto osobám náleží v první řadě osoby přítomné na adrese příjemce a osoby disponující plnou mocí.

3. Zásilky předané GLS v místě vyzvednutí do 17.00 budou doručeny v rámci České republiky následující pracovní den (označení “24-hodin” neznamená přesnou tranzitní dobu, ale pouze doručení následující pracovní den).
Příkazce může posílat také expresní zásilky (Express Parcels) (dopolední doručování) do míst specifikovaných v seznamu poskytnutém GLS (doručení uskutečněné do 12.00 následující pracovní den), dle podmínek stanovených ve smlouvě.
V případě exportních zásilek je tranzitní doba zpravidla 1 – 5 pracovních dnů (pouze orientační údaj), která může být prodloužena o dobu potřebnou k celnímu odbavení.

4. Druhý pokus o doručení po prvním neúspěšném pokusu je základní součástí služby. Pokud byla důvodem neúspěchu prvního pokusu o doručení nesprávná adresa nebo jiné okolnosti, které může příkazce odstranit, potom GLS požádá příkazce o nápravu. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení nebo neúspěšné opravy údajů se zásilka přepraví nazpět odesílateli. V případě, že bude převzetí zásilky odmítnuto, GLS již druhý pokus o doručení neuskuteční, ale vrátí zásilku zpět odesílateli.
Všechny nedoručitelné zásilky skladuje společnost GLS až 5 pracovních dnů (nebo až 10 pracovních dnů, pokud příjemce uvedl, že je na dovolené). Po uplynutí této lhůty budou zásilky vráceny odesílateli bez jakéhokoliv dalšího oznámení.
Pokud je zásilka příjemcem odmítnuta, nebo pokud vznese Příkazce požadavek na zrušení přepravy, GLS nebude provádět druhý pokus o doručení a vrátí balík odesílateli.

5. Neomezené poskytování informací o doručení odeslaných zásilek (IOD) zajišťuje společnost GLS pro Příkazce od následujícího pracovního dne po vyzvednutí zásilky a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím systému sledování zásilky Track&Trace na webových stránkách GLS. Příkazce může požádat o písemný doklad o doručení (POD); tento doklad poskytuje GLS zdarma až pro 5% průměrného denního počtu zásilek odeslaných Příkazcem. GLS je oprávněna účtovat adekvátní poplatek za přípravu dokumentů z důvodu nadměrných požadavků na vystavení potvrzení po doručení. Za řádný doklad o doručení se považuje podepsaná soupiska (“Rollkarte POD”), která může být případně nahrazena potvrzenou a podepsanou elektronickou (naskenovanou) stvrzenkou.

6. Službu Cash-Service (Dobírka), tj. výběr hotovosti při doručení je provedena v případě Příkazcem včas podané řádně vyplněné objednávky v písemné formě, objednávky zaslané elektronickou cestou schválenou GLS, nebo objednávkou zaznamenanou v souladu s pravidly do určené doby v systému GLS Connect nebo GLS Online. Potom za výběr hotovosti při doručení (oproti potvrzení o doručení nebo pokladnímu dokladu) přebírá GLS plnou odpovědnost.
Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na dobírku příslušnou částku, neznamená to vznik dluhu na straně GLS vůči Příkazci. Příjemce i nadále nese odpovědnost za platbu této částky v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění se na žádné nevybrané částky dobírky nevztahují.
V případě nevybrané částky dobírky se zodpovědnost GLS rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání dobírky.
Kromě toho má GLS povinnost spolupracovat při následném dovýběru dobírkové částky.
Pokud se výběr dobírkové částky nezdaří z důvodů, které lze prokazatelně přičíst úmyslnému pochybení nebo zanedbání profesních povinností na straně GLS, je možné v souladu s občanským zákoníkem vznést nárok na náhradu škody.
Výše dobírky na jednu zásilku může být maximálně 60.000 Kč.

7. Služba DocumentReturn Service (zaslání přepravních listů), je poskytována na základě samostatných písemných smluv. Na tyto smlouvy se nevztahují standardní podmínky pojištění. Personál GLS při poskytování služeb bezprostředně spolupracuje s personálem objednatele a adresáta, z tohoto důvodu nemá možnost odstranit překážky, které se vyskytnou při provádění práce. Pokud v rozsahu těchto služeb není možné splnit úkoly z jakéhokoli důvodu, neposkytuje GLS za jejich nesplnění a případné důsledky finanční záruku. Objednatel nemůže uplatňovat vůči GLS nároky za škodu v případě doručování uzavřené zásilky, která byla předávána po položkách.

11. Cena za odeslání zásilky, úhrada nákladů

Podle Zasílatelské smlouvy a veškerých dodatků k této smlouvě se GLS a Příkazce dohodli na cenách. (Smlouva se považuje za přijatou rovněž v případě, kdy byla cenová nabídka přijata ústní dohodou či písemně nebo pokud využití služby již započalo). Ceny se stanovují za předpokladu objemové hmotnosti 1m3 = min. 300 kg.

V případě zpětných zásilek, přesměrovaných zásilek nebo zásilek s atypickými rozměry probíhá úhrada platby od Příkazce v souladu s aktuálně platným ceníkem.

V případě zásilek přepravovaných do zemí mimo EU se GLS zavazuje pouze k přepravě exportních zásilek s dodací paritou DDU nebo DDP.

Objednávky speciálních celních služeb provádí GLS výhradně na základě předchozí uzavřené dohody!

V případě exportních zásilek je Příkazce povinen řádně uzavřít dohodu s příjemcem o tom, které náklady která strana ponese.
Příkazce je dále povinen předložit GLS příslušnou objednávku, pouze v souladu s touto dohodou.

V případě objednávek exportu GLS vychází z předpokladu, že Příkazce nese odpovědnost za správnost uvedené dodací parity. Pokud je na základě uvedené dodací parity zahraniční příjemce povinen zaplatit poplatky za proclení, daně, náklady a výdaje nebo pokud tyto platby vznikly z důvodů způsobených zahraničním příjemcem, tuzemský Příkazce je povinen uhradit GLS veškeré náklady, které zahraniční příjemce neuhradil.

Příkazce bere na vědomí, že i v případě, že je zásilka osvobozena od daní a cla, neznamená to, že nevzniknou poplatky za proclení či jiné náklady a výdaje v souvislosti s celním řízením. Příkazce je povinen uhradit GLS veškeré takové náklady, které zahraniční příjemce neuhradil.

GLS si vyhrazuje právo reagovat na aktuální cenový vývoj pohonných hmot a účtovat palivový příplatek. Součástí ceny je i tzv. mýtný příplatek, jehož výše je stanovena podle aktuálních sazeb mýtného v daném kalendářním roce.

Výše příplatků a způsob jejich kalkulace jsou součástí nabídky a zároveň jsou k dispozici na internetové adrese www.gls-czech.com .

12. Povinnosti Příkazce

Příkazce je povinen zabalit každou zásilku v souladu se standardy v odvětví a s ohledem na manipulaci s balíky, opatřit zásilku řádně vyplněným standardním štítkem GLS a příslušnými dokumenty. GLS nenese odpovědnost za jakékoliv omyly při vyplňování štítků. Adresa na zásilce – zejména údaje o příjemci – musí být úplné. Příkazce musí během své spolupráce s GLS postupovat v souladu se směrnicemi Uživatelského manuálu GLS.

GLS nemá povinnost upozornit na neúplnost nebo nesprávnost takovýchto dokladů. Příkazce dále odpovídá GLS a každému GLS pověřenému dopravci a jejím zákazníkům za všechny škody a újmy které vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností dle těchto obchodních podmínek.

Příkazce je povinen zaplatit poplatek za službu do určené lhůty, bankovním převodem na bankovní účet GLS.

Pokud Příkazce odesílá zboží vyloučené ze služeb GLS, viz Článek 9, nebo nesplní výše stanovené povinnosti, může mu GLS dočasně odmítnout plnění služby.

Za adresní štítek odpovídá Příkazce v plném rozsahu. Příkazce je povinen:

– opatřit zásilku adresním štítkem;

– využívat výhradně přidělenou číselnou řadu adresních štítků a při vyčerpání zažádat o přidělení nové číselné řady;

– nesmí využívat jinou číselnou řadu než přidělenou a nesmí opakovaně používat stejnou číselnou řadu, pokud Příkazce poruší tuto povinnost je GLS oprávněna za každé jednotlivé porušení této povinnosti účtovat poplatek (smluvní pokutu) ve výši 150,- Kč

– zajistit, že dvě různé zásilky nebudou opatřeny shodným číslem zásilky; pokud Příkazce poruší tuto povinnost je GLS oprávněna za každé jednotlivé porušení této povinnosti účtovat poplatek (smluvní pokutu) ve výši 150,- Kč

Příkazce nesmí adresní štítek předat dalším osobám. V případě, že se tak stane, odpovídá za adresní štítek tak, jako by jej použil pro přepravu svých zásilek.
V případě porušení výše uvedených povinností Příkazce je Příkazce povinen na vyžádání GLS předat GLS zpět všechny přidělené adresní štítky a GLS je oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazc pro tisk adresních štítků.

13. Dispoziční právo

Je-li příjemce nepřítomen, může Příkazce zmocnit GLS k doručení zásilky k sousedovi adresáta nebo jiné určené osobě, do poštovní schránky nebo přijmout záznam doručujícího řidiče namísto potvrzení o doručení. V případě tohoto zmocnění, ať už v písemné podobě či ústní, bude potvrzení o předání (IOD, POD) vyhotoveno v modifikované formě.

14. Fakturace, platba

GLS vykonává služby výhradně na základě zaplacení přepravného Příkazcem; nepřepravuje nevyplacené zásilky, za jejichž dopravu má zaplatit příjemce.

Faktura za služby se vždy vystavuje zpětně, dle dohody jedenkrát nebo dvakrát v měsíci.

GLS fakturuje výkony dle typu služeb v jedné celkové částce. Splatnost je standardně 7 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Úhrada faktury probíhá vždy bankovním převodem. Příloha faktury obsahuje podrobný rozpis s uvedením čísla zásilky, její hmotnosti a ceny.

Příkazce je povinen zaplatit fakturu bankovním převodem do uvedeného data splatnosti. V případě zpoždění platby bude GLS Příkazci účtovat úroky z prodlení od prvního dne prodlení a bude požadovat uhrazení nákladů, vzniklých v souvislosti s výběrem těchto pohledávek po splatnosti.

V případě prodlení s úhradou faktury je Příkazce povinen zaplatit GLS úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
Příkazce zásilky bere na vědomí, že GLS má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 2481 Občanského zákoníku a v případě nezaplacení ceny za zasílatelské služby má GLS právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžené zástavy podle ustanovení §1359 a násl. Občanského zákoníku. GLS je dále oprávněna vyúčtovat Příkazci také rozdíl mezi jakoukoliv zvýhodněnou cenou a cenou podle základního ceníku GLS, a to i zpětně za vystavené a neuhrazené faktury. V případě prodlení je Příkazce povinen předat GLS zpět všechny přidělené adresní štítky a GLS je oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk adresních štítků a dále je oprávněna bez předchozího upozornění pozastavit poskytování zasílatelské služby a to v kteroukoli dobu. GLS je dále oprávněna jednostranně započíst na své splatné pohledávky za Příkazcem, s jejichž placením se Příkazce dostal do prodlení, veškeré dobírkové částky vybrané při doručení zásilek od příjemců, které je jinak jako svůj závazek povinen odvést Příkazci. O provedení zápočtu je GLS povina Příkazce vyrozumět.

Veškerá fakturace zasílatele probíhá elektronicky. V případě, že Příkazce požaduje zasílání fakturace v listinné podobě, může GLS účtovat příplatek za vyhotovení a doručení fakturace v listinné podobě.

15. Záruka

GLS se zavazuje, že pokud si Příkazce zakoupí garantované doručení do 24 hodin v rámci služby Guaranteed24-Service, pak v případě zpoždění při doručení z důvodů na straně GLS (tj. pokud tranzitní doba přesáhne jeden pracovní den), vrátit klientovi dopravné a 200% poplatek za službu jako kompenzaci.

Záruka garance na přepravní čas u tuzemských zásilek se nevztahuje, pokud není zvolena služba Guaranteed 24. Záruka garance na přepravní čas se na mezinárodní zásilky nevztahuje – jedná se o přepravní časy obvyklé. V oblasti působnosti dohody CMR se záruka řídí touto úpravou.

16. Případy poškození zboží

GLS poskytne v rámci sjednané výše pojištění zásilky Příkazci u každé zásilky, u níž vznikne prokazatelně škoda zaviněná GLS, tj. škoda vzniklá v důsledku nedbalé či nepřiměřené manipulace se zásilkou včetně částečné či úplné ztráty nebo zničení zásilky, náhradu způsobené škody. Škoda je omezena pouze na škodu na zásilce, tj. náklady na opravu či znovupořízení věci, tedy pouze na skutečnou přímou škodu a nevztahuje se na jakékoliv následné škody (např., ale nikoliv pouze na ušlý zisk, příjem, profit, budoucí obchod, sankce za prodlení, smluvní pokuty, penále apod.), tj. nepřímá škoda a ušlý zisk se nenahrazují. Odpovědnost za škody způsobené vlivem vyšší moci je vyloučena.

Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě na formuláři GLS.

V případě škody, která není při doručení zjevná, vznikne oprávněný nárok na náhradu pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 3 pracovních dnů od doručení nebo vrácení zásilky a pokud byly příčiny poškození prokazatelně na straně poskytovatele služby. Při neporušeném balení zásilky neodpovídá GLS za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné.

Příjemce, popř. Příkazce je povinen dát GLS dostatečnou příležitost zkontrolovat poškozenou zásilku buď osobně, nebo pověřenou osobou. Příjemce, popř. Příkazce nesmí se zásilkou do této doby manipulovat a je povinen zachovat i její obal.
Pokud Příkazce nepředloží svůj požadavek ve výše uvedeném termínu, neposkytne zásilku GLS k prověření, nebo se zásilkou neoprávněně manipuluje, stává se jeho nárok na náhradu škody neplatným.

V přepravní částce je obsaženo standardně základní pojištění, které kryje náklady na opravu či náhradu, ke kterým může být připočten i poplatek za službu, avšak maximálně do výše 6.000 Kč.

Rozsah odpovědnosti GLS za škodu je omezena a to tak, že v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarávání přepravy, popřípadě zásilky převzaté zasílatelem k přepravě nebo k úkonům s přepravou souvisejícím anebo v jakémkoliv jiném případě částkou odpovídající skutečné přímé škodě do maximální výše 6.000,- Kč za jednu škodní události anebo i více škodních událostí mající však stejnou příčinu vzniku škody. GLS se nemůže dovolat omezení odpovědnosti v případě, že ke škodě došlo úmyslně anebo z hrubé nedbalosti na straně GLS.
U služby Global Business-Parcel činí maximální pokrytí v důsledku základního pojištění zásilky, které je poskytované automaticky při zaplacení přepravného, SDR 19 na kg brutto váhy zásilky.

Příkazce může zásilku nechat pojistit na vyšší hodnotu; toto pojištění je však možné uzavřít pouze na základě zaplacení dodatečného příplatku a souhlasu GLS, která potvrdí rozsah pojistného krytí. Pouhý údaj hodnoty zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění.

Za škodní případ se nepovažuje, pokud GLS doručí zásilku opožděně, nevyinkasuje sumu za dobírku, nezašle zpět potvrzený přepravní list, avšak může důvěryhodným způsobem prokázat doručení zásilky ve svém vlastním systému (IOD, POD). V těchto případech může být nárok Příkazce uplatňován výhradně vůči příjemci zásilky a GLS nese odpovědnost pouze do výše poplatku za službu.

Bez souhlasu GLS nemá Příkazce žádné právo postoupit svůj reklamační nárok jakékoliv třetí straně.

GLS neposkytuje žádné pojistné krytí pro cenné předměty, jež jsou již zajištěny prostřednictvím jiného pojištění. Příkazce má právo sjednat si doplňující pojištění.

Pokud GLS uzná nárok na náhradu škody za oprávněný, zajistí vyplacení náhrady škody do osmi kalendářních dnů od data posouzení škody.

Postupy, dle nichž se řeší škodní případy, jsou upraveny společností GLS v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na internetové adrese www.gls-czech.com .

17. Promlčení

Jakékoli právní nároky vůči GLS jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět, o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

18. Písemná forma

V některých případech si GLS vyhrazuje právo uzavřít dohodu specifikující podmínky odlišné od těchto Všeobecných obchodních podmínek. Rozšiřující a doplňkové dohody, jakož i veškeré další dohody jsou platné pouze, jsou-li uzavřeny v písemné formě.

19. Oddělitelnost / Soudní pravomoc

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, nebude tím dotčena platnost dalších ustanovení uvedených v tomto dokumentu. Takovéto neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude v maximální možné míře naplňovat obchodní smysl původního ustanovení.

Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu mezi GLS a Příkazcem budou řešeny nejprve smírnou cestou. Nebude-li možné tyto spory vyřešit smírnou cestou, dohodly se smluvní strany v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z uzavřených smluv či těchto Všeobecných obchodních podmínek je soud příslušný dle sídla GLS.

V případě pochybností platí vydání Všeobecných obchodních podmínek v českém jazyce.

GLS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky nebo aktuální ceníky služeb a to i bez předchozího upozornění Příkazce.

20. Všeobecná či místní omezení a pozastavení služby

GLS může omezit nebo pozastavit službu přepravy zásilek a nesplnit tak podmínky uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, pokud se jedná o zásah vyšší moci nebo regulační opatření.
Z důvodu dopravních omezení nebo nepříznivé meteorologické situace může GLS buď pozastavit služby v určitých oblastech, nebo se odklonit od všeobecně platných pravidel doručování.
GLS v tomto případě informuje uživatele svých služebo veškerém aktuálním omezení nebo o pozastavení služeb.
V těchto případech nemůže Příkazce vznést nárok na náhradu škody dle článku 16.

21. Ochrana údajů, povinnost zachovávání důvěrnosti

Příkazce souhlasí s tím, aby GLS ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje Příkazce uvedené v smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Příkazce a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze zasílatelské smlouvy a evidenční účely.

Příkazce uděluje souhlas se zpracováním údajů po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě zasílatelské smlouvy mezi Příkazcem a GLS, a v případě ukončení smluvního vztahu na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu.

Příkazce se zavazuje zajistit souhlas všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Příkazcem, zejména odesílatele a příjemce se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti, odpovídá Příkazce za škodu, která byla GLS způsobena.

GLS se seznámí s obsahem zasílaných balíků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služby.

GLS:

a) nesmí otevřít žádné zabalené a zalepené zásilky, pokud není zákonem, smlouvou či těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stanoveno jinak

b) smí prohlédnout jen nezalepené zásilky, a to pouze v nezbytném rozsahu, za účelem zjištění údajů nutných pro odeslání, roztřídění, přepravu a doručení;

c) nesmí sdělovat žádné údaje získané během procesu poskytování služby třetím stranám – s výjimkou Příkazce, odesílatele, adresáta (nebo dalších zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

d) nesmí předat zásilku – za účelem prohlédnutí obsahu – jiným osobám kromě Příkazce, odesílatele, adresáta (nebo dalším zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

e) nesmí předávat žádné informace o poskytovaných službách jiným osobám než Příkazci, odesílateli, adresátovi (nebo dalším zplnomocněným příjemcům) a oprávněným orgánům státní moci.

GLS smí zásilku otevřít a uzavřít, pokud

a) je obal zásilky poškozen do té míry, že rozbalení zásilky je oprávněné z důvodu potřeby ochránit obsah této zásilky a tento obsah není možné ochránit bez rozbalení zásilky;

b) je toto nutné z důvodu odstranění rizika způsobeného obsahem zásilky.

c) zásilku nelze dodat ani vrátit

GLS může zásilku prodat, jako náhradu za nezaplacenou odměnu za zprostředkování přeprav.

GLS řídí proces otevírání zásilek a jednotlivé kroky zaznamenává do zprávy. Skutečnost, že zásilka byla otevřena, musí být vyznačena na zásilce a pokud je to možné, je třeba informovat odpovídajícím způsobem odesílatele a zároveň mu sdělit důvody tohoto kroku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínek vydaných 1. dubna 2005 a nabývají účinnosti od 1. června 2014.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a standardní ceník uveřejňuje společnost GLS na webových stránkách www.gls-czech.com . Klienti vždy obdrží kopii Všeobecných obchodních podmínek jako přílohu ke smluvní nabídce. Tato kopie bude vždy nedílnou součástí každé smlouvy, kterou se rozhodnou uzavřít.

Další informace ohledně využití služeb – tj. podrobný popis služeb, tištěný materiál, formuláře, směrnice – GLS poskytuje Příkazci v tištěné podobě jako „Uživatelský manuál“ a dále jsou tyto informace k dispozici také na webových stránkách www.gls-czech.com .

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pro produkt Vyzvedni a pošli nad 40 kg je partnerem přepravy společnost Toptrans EU, a.s., U
plynárny 1290/99, 101 36 Praha 10 – Michle, IČ 28202376, DIČ CZ28202376. Přepravní podmínky k
nahlédnutí/stažení zde.

 

Zasílatelské podmínky systému TOPTRANS

 1. I. Základní ujednání
  1. Vymezení zasílatelských služeb

Na základě těchto zasílatelských podmínek systému TOPTRANS (dále jen „Podmínky“) zasílatel obstarává přepravu (popř. obstarává a provádí úkony s přepravou související) zásilek po území České republiky a z České republiky na území Slovenské republiky. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku nedílnou součástí zasílatelské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2471 občanského zákoníku mezi zasílatelem a příkazcem, kterou se zasílatel zavazuje obstarat přepravu zásilky z určitého místa (místo nakládky) do určitého jiného místa (místo vykládky), případně obstarat nebo provést úkony s přepravou související a příkazce se zavazuje zaplatit cenu zasílatelem poskytnutých služeb. Podmínky proto závazně upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem vzniklé při obstarání přepravy zásilek, případně při obstarávání nebo provádění úkonů s přepravou souvisejících.

 

V případě samovstupu zasílatele (viz 1.2.13. Podmínek) zasílatel vstupuje do postavení dopravce ve smyslu ustanovení § 2555 občanského zákoníku.

 1. Vymezení základních pojmů
 1. „zásilkou“ se rozumí věc nebo věci, které byly zasílatelem jako jeden celek převzaty k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy uzavřené mezi zasílatelem a příkazcem v souladu s těmito Podmínkami
 2. „zasílatelem“ se rozumí společnost TOPTRANS EU, a.s. se sídlem Na Priehon 50, Nitra 949 01, IČ 36 703 923 zapsaná u Obchodného registra Okresného súdu Nítra, vložka číslo 10363/N, včetně jejích organizačních složek a provozoven
 3. „příkazcem“ se rozumí osoba, které zasílatel poskytuje na základě její objednávky zasílatelské služby
 4. „příjemcem či adresátem“ se rozumí osoba, které má být dle příkazce vydána zásilka
 5. „místem nakládky“ se rozumí místo určené příkazcem, kde je zasílatel povinen převzít zásilku
 6. „místem vykládky“ se rozumí místo určené příkazcem, kam je zasílatel povinen doručit zásilku
 7. „doplňkovými službami“ se rozumí služby poskytované nad rámec zasílatelské smlouvy na základě objednávky příkazce. Seznam poskytovaných doplňkových služeb je uveden na webových stránkách www.toptrans.cz, event. www.toptrans.sk
 8. „zjevným poškozením zásilky“ se rozumí poškození, které je po vyjmutí zásilky z přepravního obalu zjevně znatelné
 9. „skrytým poškozením zásilky“ se rozumí poškození, které je po vyjmutí zásilky z přepravního obalu zjevně neznatelné
 10. „vnitrostátní přepravou“ se rozumí přeprava, u které místo nakládky a místo vykládky, jak jsou specifikovány v objednávce, leží na území České republiky
 11. „přepravou do SR“ se rozumí přeprava, u které místo nakládky leží na území České republiky a místo vykládky na území Slovenské republiky
 12. „individuální písemnou smlouvou“ se rozumí písemná zasílatelská smlouva uzavřená mezi zasílatelem a příkazcem, která je vlastnoručně podepsána osobou oprávněnou jednat za zasílatele dle obchodného registra či obchodního rejstříku a příkazcem, event. jimi písemně zplnomocněnými osobami k uzavření písemné zasílatelské smlouvy
 13. „samovstupem zasílatele“ se rozumí případ kdy:
 1. zasílatel přepravu uskuteční sám
 2. zasílatel příkazci neoznámí jméno a/nebo firmu dopravce, který přepravu provádí
 1. II. Zasílatelem požadované vlastnosti zásilek a vyloučené zásilky z přepravy
 1. Zasílatel obstarává přepravu zásilek od 0,1 kg do 3.000 kg, zásilek o hmotnosti jednotlivých kusů do 1.500 kg, délkou do 3,5 m, šířkou do 1,9 m, výškou do 1,9 m.
 2. Z přepravy jsou vyloučeny zásilky v nedostatečném obalu, peníze v hotovosti, ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nich, umělecké předměty, výbušniny, zbraně, střelivo, omamné a psychotropní látky, radioaktivní látky, živá zvířata a organismy, lidské či zvířecí orgány a ostatky, odpad, zboží podléhající zákazu dovozu/vývozu nebo jakémukoliv omezení či embargu.
 3. Bez uzavření individuální písemné smlouvy zasílatel neobstarává přepravu těchto zásilek:
 1. zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu nebezpečného zboží
 2. zásilky, jejichž hodnota přesahuje 1.000.000,- Kč včetně DPH
 3. zásilky, které nesplňují limity dle čl. II odst. 2.1 Podmínek

 

 1. Pokud bude zasílateli předána k přepravě zásilka vyloučená z přepravy dle čl. II., odst. 2.2. Podmínek nebo bez uzavřené individuální písemné smlouvy zásilka specifikovaná v článku II., odst. 2.3, pododstavec a) a c) Podmínek, zasílatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s nakládáním s touto zásilkou.
 2. Zasílatel předpokládá, že bez uzavření individuální písemné smlouvy, přepravuje zásilku, jejíž hodnota je maximálně 1.000.000,- Kč včetně DPH. Bez uzavřené individuální písemné smlouvy, jejímž předmětem bude dohoda o obstarání přepravy zásilky s hodnotou přesahující 1.000.000,- Kč včetně DPH, proto zasílatel neodpovídá za škodu na zásilce přesahující částku 1.000.000,- Kč včetně DPH.
 3. Příkazce je povinen nahradit zasílateli všechny škody a náklady vzniklé v souvislosti s tím, že předal k přepravě zásilku nesplňující či porušující požadavky vyplývající z těchto Podmínek (čl. II odst. 2.1. – 2.3. Podmínek).
 4. Zasílatel je ve smyslu ustanovení § 2476 občanského zákoníku oprávněn si vyžádat informaci o obsahu zásilky a naopak příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě a odpovídá za škodu, která zasílateli vznikne porušením této povinnosti.
 1. III. Objednávka služeb
 1. Objednávku je příkazce oprávněn učinit osobně v pracovní dny v době od 6:00 hod. do 18:00 hod., v kterémkoli provozním středisku zasílatele. Seznam středisek je uveden na webových stránkách www.toptrans.cz.
 2. V souladu s ustanovením § 1744 občanského zákoníku, je možné objednání služby učinit faxem, e-mailem, telefonicky a rovněž prostřednictvím webových stránek zasílatele www.toptrans.cz, event. www.toptrans.sk.
 3. Objednávka musí obsahovat:
 1. identifikační údaje příkazce

 2. adresu příkazce

 3. adresu nakládky zásilky

 4. požadované datum nakládky

 5. kontaktní údaje na osobu v místě převzetí zásilky

 6. identifikační údaje plátce služby včetně DIČ

 7. adresu vykládky zásilky

 8. kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky

 9. počet kusů, způsob balení, obsah a hmotnost zásilky

 10. požadovaný dodací termín dle čl. VI Podmínek

 11. v případě požadavku na doplňkové služby, musí rovněž obsahovat uvedení konkrétní požadované doplňkové služby

 1. Zasílatel převezme zásilku podle dohody s příkazcem.
 1. IV. Obal a označení zásilky
 1. Příkazce je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby se při přepravě a další manipulaci nepoškodila.
 2. V případě, že povaha zásilky vyžaduje, aby s ní během přepravy (včetně manipulace) bylo zacházeno určitým způsobem, je povinen příkazce zajistit, aby zásilka byla označena manipulačními, nebo výstražnými značkami na každém jednotlivém kusu. Pokud označení manipulačními nebo výstražnými značkami bude obsahově vzájemně neslučitelné, má se za to, že zásilka není manipulačními nebo výstražnými značkami označena. Požadavek na to, aby bylo se zásilkou zacházeno určitým způsobem je příkazce povinen uvést do objednávky.
 3. V případě, že příkazcem uvedená hmotnost či objem zásilky je nižší než skutečná hmotnost či objem zásilky, je zasilatel oprávněn změnit údaj o hmotnosti a objemu zásilky na skutečný a v souladu s touto změnou požadovat odměnu za zasílatelské služby, a to i bez vyrozumění příkazce.
 1. V. Odměna za zasílatelské služby
 1. Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb odměnu (dále také jako „odměna zasílatele“) stanovenou aktuálním ceníkem uvedeným na webových stránkách www.toptrans.cz (dále jen „Ceník“), a to v závislosti na vzdálenosti, hmotnosti, případně objemu zásilky a požadované dodací lhůtě. Za poskytnutí doplňkových služeb se příkazce zavazuje zaplatit částku, která je v Ceníku uvedena. Příkazce je povinen se s Ceníkem seznámit.
 2. V odměně zasílatele je zahrnuta cena za přepravu zásilky z místa nakládky do místa vykládky, a to tzv. formou„od domu k domu“. Pokud nebylo předem dohodnuto jinak, neobstarává zasílatel donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů, apod.
 3. Pokud předmětem přepravy je zásilka pod celním dohledem a příkazce požádá v rámci doplňkových služeb o její celní projednání, náleží zasílateli odměna ve výši uvedené v ceníku doplňkových služeb. Pokud v rámci poskytnutí této služby je třeba zásilku doručit na celní úřad nebo zastupující spediční firmu, které se budou nacházet v jiném územním obvodu, než se nachází místo vykládky, jedná se o další zasílatelskou smlouvu, v rámci které je zasílatel oprávněn požadovat přepravné dle těchto Podmínek.
 4. Způsob úhrady odměny zasílatele je v hotovosti nebo platebním příkazem.
 5. Není-li v těchto Podmínkách určeno jinak, je plátcem odměny zasílatele příkazce. Určí-li však příkazce plátcem přepravy jinou osobu (zejména příjemce), pak musí uvést jeho přesné jméno podle obchodního rejstříku včetně DIČ, čísla telefonu a jména kontaktní osoby.
 6. Pokud příkazce uvede plátcem jinou osobu a tato odměnu zasílatele neuhradí ve lhůtě do 15 dnů ode dne splatnosti, je povinen odměnu zasílatele uhradit příkazce.
 7. Náhradní doručení zásilky je v ceně odměny zasílatele. Pokud příjemce po doručení na určené místo požaduje převoz zásilky na jinou adresu, hradí odměnu zasílatele dle platného ceníku zasílatele příjemce.
 8. V případě nedoručitelnosti zásilky, v případě odmítnutí zásilky příjemcem nebo při neexistenci příjemce apod. budou vzniklé vícenáklady (např. na doručení/zpětné doručení zásilky, doručení v jiné než obvyklé době doručení, za likvidaci zásilky, skladné, apod.), předepsány k úhradě příkazci, který se tyto zavazuje dle pokynů zasílatele bez výhrad uhradit.
 9. Při prodlení v úhradě faktur účtuje zasílatel za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky, pokud nebylo sjednáno jinak.
 1. VI. Dodací lhůty
 2. Dodací lhůty ve vnitrostátní přepravě
 1. dodací lhůta ve vnitrostátní přepravě začíná plynout v 18 hodin dne převzetí zásilky a činí:
 1. TOPTIME – doručení do 12,00 hod. dne následujícího po dni převzetí. Vždy se musí jednat o pracovní den
 2. TOP PRIVAT – doručení v době od 16,00 do 20,00 hodin dne následujícího po dni převzetí. Vždy se musí jednat o pracovní den
 3. TOP WEEKEND – doručení první sobotu po dni převzetí do 13 hodin a ve svátek, který následuje po pracovním dni.
 1. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu (tj. sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích), s výjimkou TOP WEEKEND, dodací lhůta neplyne.
 2. V případě zásilek, u kterých bude příkazce požadovat celní projednání ve smyslu čl. V. odst. 5.3 Podmínek, neplatí dodací lhůty specifikované v čl. VI. odst. 6.1, pododstavec 6.1.1. Podmínek.
 1. Dodací lhůty při přepravě do SR
 1. Dodací lhůta (s výjimkou Bratislavy, Nitry, Trenčína a Žiliny (zde od 1.2.2014), kdy dodací lhůta činí 24 hodin) činí 48 hodin. Lhůta začíná plynout 18. hodinou dne nakládky. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu (tj. sobotách, nedělích a v SR uznaných svátcích), dodací lhůta neplyne.
 2. V případě zásilek, u kterých bude příkazce požadovat celní projednání ve smyslu čl. V. odst. 5.3 Podmínek, neplatí dodací lhůty specifikované shora v čl. VI. odst. 6.2, pododstavec 6.2.1 Podmínek.
 1. VII. Dodací podmínky
 1. Zásilka je doručena vydáním zásilky příjemci, nebo osobě, u které nebude důvod pochybovat, že náleží k příjemci.
 2. Podmínky pro vydání zásilky jsou:
 1. Podpis osoby přebírající zásilku na příslušných dokumentech zasílatele, datum a hodina převzetí. Pokud je místo doručení odlišné od sídla, provozovny, místa podnikání nebo bydliště příjemce, je přebírající osoba přitom povinna předložit průkaz totožnosti nebo ke svému podpisu otisknout příslušné razítko. Příjemce podpisem přepravního dokladu stvrzuje celkový počet a neporušenost jednotlivých kusů zásilky.
 2. Pokud má být při doručení zásilky učiněn inkasní úkon, je rovněž podmínkou pro vydání zásilky uhrazení finanční částky, která má být při dobírkové přepravě od příjemce vybrána.
 1. Příkazce bere na vědomí, že pokud bude zásilka doručována na místo doručení odlišné od sídla, provozovny, místa podnikání nebo bydliště příjemce a přebírající osoba nepředloží průkaz totožnosti, popř. ke svému podpisu neotiskne příslušné razítko, zásilka nebude vydána a bude postupováno tak, jakoby se zásilku nepodařilo doručit. O této skutečnosti je příkazce povinen informovat příjemce.
 2. Pokud se nepodaří zásilku příjemci doručit na první pokus, bude příjemci zanechána písemná zpráva o marném doručení s tím, že zásilka bude doručena následující pracovní

den. Pokud se nepodaří zásilku příjemci doručit ani na druhý pokus, bude příjemci zanechána písemná zpráva o druhém marném doručení a současně bude příjemci sděleno, že zásilka je připravena k vyzvednutí v příslušném depu zasílatele.

 1. Pokud ve lhůtě do tří dnů od druhého marného doručení nebude zásilka vyzvednuta příjemcem, zasílatel bude kontaktovat příkazce, aby mu sdělil pokyny, jak má dále postupovat.
 2. Neobdrží-li zasílatel od příkazce pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě do tří pracovních dnů, bude zásilka vrácena příkazci. Zasílatel je rovněž oprávněn zásilku vrátit v případě, že sice příkazce zasílateli sdělí ve lhůtě do tří dnů pokyny k dalšímu postupu, avšak doba uskladnění v depu přesáhne 10 pracovních dnů.
 3. Pokud nebude možné zásilku vrátit zpět příkazci, bude uplatněn postup dle čl. IX. a X. Podmínek.
 1. VIII. Otevření zásilky
 1. Není-li stanoveno jinak, je zasílatel oprávněn otevřít zásilku pouze se souhlasem příkazce.
 2. Bez souhlasu příkazce je zasílatel oprávněn otevřít zásilku, jestliže:
 1. ji nelze doručit ani ji nelze vrátit,
 2. je důvodné podezření, že obsahuje živé zvíře nebo věc nebezpečnou nebo věc, která nebyla podána předepsaným způsobem, nebo věc, jejíž podání není dovoleno ve smyslu čl. II Podmínek, nebo věc, která se do dodání znehodnotí,
 3. je důvodné podezření, že je poškozena nebo vykazuje jinou závadu, která by mohla být příčinou vzniku škody,
 4. je důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou věci poškozené ještě před předáním zásilky k přepravě,
 5. je důvodné podezření, že obsahem zásilky je jiná věc, než bylo uvedeno v objednávce.
 1. Zasílatel je povinen o otevření zásilky informovat při doručení příjemce, event. příkazce při vrácení zásilky. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu otevření.
 1. IX. Prodej zásilky zasílatelem
 1. Zasílatel je oprávněn zásilku prodat, pokud zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit po uplynutí lhůty stanovené v čl. VII. odst. 7.5 Podmínek. Zasílatel je oprávněn zásilku prodat i tehdy, zjistí-li po jejím otevření, že jde o zásilku, jejíž obsah by se doručením znehodnotil.
 2. Výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části ceny (dále jen „čistý výtěžek“) vydá zasílatel příkazci. Právo na vydání čistého výtěžku zaniká, není-li možno čistý výtěžek vydat a příkazce právo na jeho vydání neuplatnil ve lhůtě jednoho roku od prvního dne měsíce následujícího po prodeji zásilky.
 1. X. Zničení zásilky zasílatelem
 1. Zasílatel je oprávněn zásilku zničit, pokud zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit a nedojde k jejímu prodeji.
 2. Zasílatel je oprávněn zásilku zničit, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody.
 1. XI. Odpovědnost zasílatele za škodu
 1. Odpovědnost za škodu ve vnitrostátní přepravě
  1. Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na převzaté zásilce při obstarání přepravy, případně při obstarání nebo provádění úkonů s přepravou souvisejících, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani její rozsah zmírnit při vynaložení potřebné péče. Skutečnou škodou se přitom rozumí škoda, o kterou se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží.
  2. Limitace náhrady škody – Nepřímá škoda, ušlý zisk a následné škody z pozdního či jinak chybného doručení zásilky hradí zasílatel pouze v případě prokázání jeho odpovědnosti za takové škody a pouze do výše, kterou zasílatel v době vzniku závazkového vztahu jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době zasílatel znal nebo měl znát při vynaložení potřebné péče, avšak vždy pouze do výše odměny zasílatele.
  3. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu v tom případě, prokáže-li, že mu ve splnění smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
  4. Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se následkem okolností, které se přičítají poškozenému, příkazce bere na vědomí, že povinnost nahradit škodu se poměrně sníží.
  5. Zasílatel se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:
 1. příkazcem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky
 2. vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku
 3. vadností obalu, na což zasílatel upozornil příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky k přepravě. Neupozornil-li zasilatel na vadnost obsahu, neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná.
 4. chybným či nedostatečným označením zásilky (dle ustanovení těchto Podmínek)
 1. V případě samovstupu zasílatele zasílatel odpovídá příkazci za škodu jako dopravce dle ustanovení § 2555 a následujících občanského zákoníku. I v takovém případě platí ustanovení 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 a 11.1.5. Podmínek.

11.2.1. V případě samovstupu zasílatele zasílatel odpovídá příkazci za škodu jako dopravce, a to dle podmínek Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), vyhlášenou vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. (dále Úmluva CMR).

11.2.2. V ostatních případech zasílatel odpovídá příkazci za škodu stejně jako v případě vnitrostátní přepravy dle čl. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4. a 11.1.5. Podmínek.

 1. XII. Smluvní pokuta

12.1. Pokud příkazce či odesílatel podá k přepravě bez uzavření individuální písemné smlouvy zásilku v rozporu s ustanovením čl. II odst. 2.3, pododstavec b) Podmínek, tj. hodnota zásilky bude vyšší než 1.000.000,- Kč včetně DPH a bude uplatněn nárok na náhradu škody způsobené na této zásilce převyšující 1.000.000,- Kč včetně DPH, je příkazce povinen zaplatit zasílateli smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi požadovanou náhradou škody a 1.000.000,- Kč včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

12.2. Jinou smluvní pokutu než uvedenou v článku 12.1. Podmínek, ať již k tíži zasílatele nebo příkazce, lze sjednat pouze prostřednictvím individuální písemné smlouvy (viz 1.2.12. Podmínek).

 1. XIII. Zásilky na dobírku
 1. Příkazce je povinen příjemci avizovat zásilku na dobírku v případě, že neuvede telefonní číslo a jméno kontaktní osoby příjemce zásilky.
 2. U zásilek na dobírku, které nebudou příjemci předány z toho důvodu, že příjemce neuhradí finanční částku, která má být při dobírkové přepravě od příjemce vybrána, přestává plynout dodací lhůta a v závislosti na délce uložení bude doručujícím střediskem zasílatele, účtováno skladné.
 3. Maximální výše dobírky u vnitrostátních přeprav je 250.000,- Kč. U přeprav do SR činí 5.000,- EURO.
 4. Zasílatel je povinen částku, kterou vybere při doručení dobírkové zásilky od příjemce, převést na příkazcem určený účet bez zbytečného odkladu od momentu inkasa částky. Převedením se rozumí odepsání částky z účtu zasílatele ve prospěch účtu příkazce.
 5. V případě přeprav do SR, kdy inkasem vybraná částka nebude v korunách českých a bude převáděna na korunový účet, bude přepočtena na koruny české dle aktuálního kurzu „valuty nákup“ Všeobecné úvěrové banky.
 6. Pokud bude mít zasílatel splatnou pohledávku vůči příkazci, je oprávněn započíst na svoji pohledávku dobírkové částky vybrané od příjemců při doručení tzv. dobírkových zásilek, které by jinak byl ve smyslu čl. XIII odst. 13.4 Podmínek povinen převést na účet příkazce. O provedeném zápočtu zasílatel příkazce písemně vyrozumí.
 7. Za zprostředkování dobírky je plátce přepravy povinen zaplatit zasílateli odměnu dle Ceníku.
 1. XIV. Pojištění zásilek

Zásilky s hodnotou do 1.000.000,- Kč včetně DPH jsou pojištěny na škody způsobené na zásilce během přepravy již v ceně přepravného.

 1. XV. Uplatňování nároků, reklamace
 1. Reklamace je nutné uplatnit u zasílatele v kterémkoli jeho provozním středisku (seznam středisek je uveden na webových stránkách www.toptrans.cz) bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 6 měsíců ode dne převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze příkazce. Reklamace musí být uskutečněna písemně doporučeným dopisem. Příkazce je oprávněn zmocnit k uplatnění reklamace příjemce.
 2. K reklamaci musí být připojen zápis o škodě a další doklady, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční vyčíslení škody.
 3. Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, je příkazce povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do přepravního dokladu. Za zjevné poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, je příkazce povinen tuto skutečnost oznámit ve vnitrostátní přepravě ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a v případě přepravy do SR ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení zásilky, nepočítaje v to neděle a uznané svátky.
 4. Pokud příkazce nesplní své povinnosti zmíněné v čl. XV. odst. 15.2. a 15.3. Podmínek, je zasílatel oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody.
 5. Pokud bude zjištěno poškození zásilky, je příkazce povinen zajistit uchování obalu zásilky. Současně je povinen umožnit ohledání zásilky zasílatelem a také zástupcem pojišťovny zasílatele.
 6. Pokud příkazce nepředloží k reklamaci potřebné materiály prokazující vznik, rozsah a výši škody, bude zasílatelem vyzván k jejich doplnění ve lhůtě do deseti dnů. Po dobu od odeslání výzvy k doplnění reklamace do jejího doplnění neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud příkazce ve lhůtě deseti dnů nedoplní neúplně podanou reklamaci, je zasílatel oprávněn reklamaci zamítnout.
 7. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů počítané ode dne, kdy mu byla reklamace doručena. Vyřízením reklamace se rozumí rozhodnutí o reklamaci a odeslání rozhodnutí na adresu sídla nebo trvalého bydliště příkazce.
 8. Pokud zasílatel uzná uplatněnou škodu v plné výši, tj. ve výši hodnoty přepravované zásilky a příkazci sdělí, že škodu uhradí, je povinen příkazce zajistit vydání poškozené nebo zničené zásilky zasílateli.
 9. Pokud dojde k poškození, zničení nebo ztrátě přepravované zásilky a příkazce uplatní u zasílatele nárok na náhradu škody ve výši ceny zásilky a zasílatel příkazci celou cenu zásilky uhradí, přechází vlastnické právo k zásilce z příkazce na zasílatele.
 1. XVI. Zástavní a zadržovací právo
  1. K zajištění svých nároků ze zasílatelských smluv vůči příkazci, má zasílatel zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, které jej opravňují, aby se zásilkou nakládal.
  2. Při výkonu zástavního práva postupuje zasílatel v souladu s ustanovením § 1359 a násl. občanského zákoníku. Zasílatel není povinen ve smyslu § 1360 občanského zákoníku zásilku prodat ve veřejné dražbě. Při využití svého práva k jejímu prodeji jiným způsobem, může využít služeb certifikovaného dražebníka s tím, že prodej zásilky musí být zveřejněn alespoň 2x v některém celostátním deníku s odstupem alespoň 14 kalendářních dnů přede dnem prodej zástavy.
  3. Zasílatel může ze své vůle zadržet cizí movitou věc (zásilku), kterou má u sebe, k zajištění splatného, popřípadě i nesplatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc (zásilku) vydat.
  4. Při výkonu zadržovacího práva postupuje zasílatel podle ustanovení § 1397 občanského zákoníku.
  5. Zadržovací právo může zasílatel vykonat jak z titulu zajištění úhrady svých splatných pohledávek za příkazcem, tak i pohledávek nesplatných, je-li důvodná obava, že nebudou příkazcem uhrazeny, a příkazce k zasílatelově žádosti neposkytl patřičnou jistotu.
  6. Při souběhu obou práv (zástavního a zadržovacího) je na zasílateli, kterým způsobem zásilku zpeněží.
 1. XVII. Promlčení práv ze zasílatelské smlouvy
  1. Obecná promlčecí doba ve vnitrostátní přepravě činí 3 roky.
  2. Práva vzniklá z celkového zničení nebo ztráty přepravované věci (zásilky) či z jejího poškození nebo opožděného doručení se promlčují v 1 roce. Promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy byla zásilka doručena, popřípadě kdy měla být doručena.
  3. Jednoroční promlčecí lhůta dle článku XVII. odstavce 17.2. Podmínek neplatí u práva vzniklého z úmyslného porušení povinnosti.
  4. Ostatní práva ze zasílatelské smlouvy se ve vnitrostátní přepravě promlčují ve 3 letech, není-li stranami ujednána lhůta kratší nebo delší. Ujednaná promlčecí lhůta nesmí být kratší než 1 rok a delší než 15 let (§630 odst. 1 občanského zákoníku).
  5. V případě samovstupu zasílatele při přepravě do SR se promlčecí lhůty řídi Úmluvou CMR.
 1. XVIII. Závěrečná ujednání
 1.  

  1. Podmínky jsou uveřejněny na internetu, a to na adrese www.toptrans.cz.
  2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením zasílatelské smlouvy (předáním zásilky k obstarání přepravy) seznámil s obsahem Podmínek a že tyto Podmínky bez výhrad akceptuje.
  3. Právní vztahy vznikající mezi zasílatelem a příkazcem se řídí těmito Podmínkami a českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
  4. Eventuální prohlášení o neplatnosti některého z ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich celkovou neplatnost.
  5. Podmínky jsou účinné od 15. 01. 2014.